april 19, 2018

Cortus Energy offentliggör tilläggsprospekt


Cortus Energy AB (publ) ("Cortus Energy" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy som godkändes och registrerades den 10 april 2018. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Cortus Energy den 17 april 2018 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget har fått en order från det globala energibolaget Engie SA ("Engie") om förprojektering av en WoodRoll®-anläggning som ska generera förnybar vätgas från lokal biomassa.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 19 april 2018. Prospektet och tilläggsprospektet finns tillgängliga på Cortus Energys hemsida, www.cortus.se, och Pareto Securities hemsida, www.paretosec.com/corp/cortus.

Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i företrädesemissionen har enligt med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 23 april 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till Pareto Securities AB, Box 7415, 103 91 Stockholm eller via e-post till issueservice.se@paretosec.com. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder. 

För fullständiga villkor och övrig information om företrädesemissionen hänvisas till prospektet.

 

För mer information, kontakta:

Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30,

www.cortusenergy.com

Viktig information:

Denna information är sådan information som Cortus Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 12.00 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiv energigas för kraft-, industri- och fordonsapplikationer baserat på den patenterade WoodRoll®-tekniken. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission, telefon 08-503 01 550, är Bolagets Certified Adviser

 

 

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i Cortus Energy. Ett prospekt och ett tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängliga bland annat på Bolagets hemsida. Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Bolaget har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.

Bilaga


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB