april 10, 2018

Cortus Energy offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Cortus Energy offentliggör prospekt avseende företrädesemission, innehållande tidigare ej offentliggjord finansiell information, och bjuder in till investerarpresentation

Styrelsen för Cortus Energy AB (publ) ("Cortus Energy" eller "Bolaget") beslutade den 4 april 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 mars 2018, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").  Prospektet som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen har godkänts och blivit registrerat av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Cortus Energys hemsida, www.cortus.se, och på Pareto Securities AB:s hemsida, www.paretosec.com/corp/cortus

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Aktieägare i Bolaget som är upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 11 april 2018 erhåller en teckningsrätt för varje innehavd aktie i Cortus Energy.
  • Sista dag för handel i aktierna inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen var den 9 april 2018.
  • Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier varvid en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 0,40 SEK per aktie.
  • Vid full teckning kommer Cortus Energy erhålla cirka 107,3 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsperiod är 13 — 27 april 2018.
  • Handel med teckningsrätter äger rum 13 — 25 april 2018.

Information om vissa finansiella uppgifter som tidigare inte offentliggjorts
Prospektet innehåller vissa finansiella uppgifter avseende kort- och långfristiga räntebärande skulder, kortfristiga fordringar, nettoskuldsättning samt likvida medel per den 28 februari 2018, vilka tidigare inte har offentliggjorts.
Per den 28 februari 2018 uppgick Bolagets likvida medel till 15,5 MSEK. De kortfristiga fordringarna uppgick till 11,8 MSEK. Bolagets kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 10,0 MSEK medan andra kortfristiga skulder uppgick till 21,9 MSEK. De långfristiga räntebärande skulderna uppgick till 15,0 MSEK. Bolagets nettoskuldsättning uppgick därmed till 19,7 MSEK. För fullständig information avseende Cortus Energys kapitalstruktur och nettoskuldsättning per den 28 februari 2018, se sid 55 i prospektet.

Investerarpresentation 24 april 2018
Med anledning av Företrädesemissionen bjuder Bolaget in till investerarpresentation där Bolagets VD Rolf Ljunggren kommer att presentera Cortus Energy. Presentationen kommer att ge en överblick av Bolaget, dess strategi samt pågående och kommande projekt. Du kommer även ha möjlighet att ställa frågor till Rolf efter presentationen.

Datum: 24 april 2018 kl. 18:00
Plats: Berns Salonger, Näckströmsgatan 8, Stockholm
Ingång genom glasporten mot Berzelii Park

Inbjudan gäller i mån av plats. Anmäl dig till events.se@paretosec.com senast 23 april 2018 för att säkra din plats. Då det finns begränsat antal platser ser vi gärna att ni avbokar snarast om ni inte kan komma.

Rådgivare
Pareto Securities AB är finansiell rådgivare till Cortus Energy i samband med Företrädesemissionen. Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Rolf Ljunggren, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy
Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiv energigas för kraft-, industri- och fordonsapplikationer baserat på den patenterade WoodRoll®-tekniken. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission, telefon 08-503 01 550, är Bolagets Certified Adviser.
Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 april 2018 kl. 15:00 CEST.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i Cortus Energy. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Bolagets hemsida. Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Bolaget har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bilaga


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB