april 4, 2018

Cortus Energy genomför företrädesemission om 107 MSEK för att intensifiera satsningarna i Kalifornien och Japan samt för att färdigställa Höganäs

Sammanfattning

 

 • Styrelsen i Cortus Energy AB (publ) ("Cortus Energy" eller "Bolaget") har beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 mars 2018, genomföra en nyemission av högst 268 315 970 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").
 • De som är registrerade som aktieägare på avstämningsdagen erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie, varvid en teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.
 • Teckningskursen uppgår till 0,40 SEK per aktie, vilket vid fulltecknad emission resulterar i en emissionslikvid om totalt cirka 107,3 MSEK före transaktionskostnader.
 • Emissionslikviden kommer primärt att användas till ny anläggning i Kalifornien (Mariposa), för att färdigställa Höganäsprojektet och att stärka balansräkningen genom återbetalning av lån.
 • Satsningen på Japan intensifieras med inriktning på grön el och vätgas för bränslecellsbilar. Cortus Energy samarbetspartner Forest Energy blir aktieägare och tecknar aktier i Företrädesemissionen.
 • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till 50 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
 • Bolaget har i Företrädesemissionen erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare samt Forest Energy om totalt cirka 25,7 MSEK, motsvarande cirka 26,6 procent av Företrädesemissionen. Av dessa åtaganden från utgörs cirka 18,4 MSEK av åtaganden från samtliga styrelseledamöter och VD Rolf Ljunggren.
 • Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier från ett antal befintliga aktieägare och externa garanter om totalt cirka 31,5 MSEK, motsvarande cirka 29,3 procent av Företrädesemissionen. Av dessa emissionsgarantier utgörs cirka 9,5 MSEK av åtaganden från befintliga aktieägare. Således är Företrädesemissionen täckt av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om cirka 60 MSEK, motsvarande cirka 55,9 procent av Företrädesemissionen.
 • Styrelsen för Cortus Energy har vidare beslutat att senarelägga publicering av Bolagets kvartalsrapport för perioden januari – mars 2018 för att möjliggöra för styrelsen att delta i emissionen utanför kvartalsrapportens karenstid. Rapporten kommer att publiceras den 28 maj 2018 istället för den 3 maj 2018.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Höganäsprojektet är Bolagets primära fokus och verksamhet. Bolaget har därutöver två andra prioriterade projekt. I Mariposa, Kalifornien, har Cortus Energy ett projekt för småskalig högeffektiv biokraftteknik där avsikten är att förgasa lokala skogsprodukter till energigas i en modulär 6MW WoodRoll®-anläggning. Projektet har erhållit bidrag om 5 MUSD. I februari 2018 ingick Bolaget avtal med två samarbetsparters, Phoenix Energy och Clere Inc. för att öka takten i framdriften av projektet i Mariposa, Kalifornien. Cortus Energy slutför nu de tillstånd som krävs för att teckna 20-åriga elleveransavtal. Investeringen i Mariposa förutsätter, liksom tidigare, extern finansiering tillsammans med eget kapital och det beslutade bidraget. 
I Japan, där biomassa är en av få naturresurser, har Cortus Energy sedan 2016 ett strategiskt samarbete med Forest Energy som under 2018 har intensifierats. Parterna har inriktat arbetet på projekt kring produktion av 2 MW förnybar el, baserat på den första 6 MW WoodRoll®-anläggningen. Detta pilotprojekt kommer sedan att utgöra basen för framtida samarbetet där potentialen for de kommande fem åren är upp till 25 projekt, där anläggningarnas lönsamhet baseras på 20-åriga el-inmatningstariffer. Med Forest Energy har marknaderna för vätgas och flytande bränslen för Bolaget öppnats i Japan.

Cortus Energy tecknade i april 2017 ett tjugoårigt gasleveransavtal med Höganäs. I enlighet därmed har Bolaget under 2018 påbörjat arbetet med att uppföra en modular 6 MW WoodRoll® i industriell skala på Höganäs fabriksanläggningar i Höganäs. Enligt avtalet ska gasleveranserna till Höganäs pågå i 20 år och påbörjas i början av 2019, vilket kommer att ge Bolaget stabila intäkter under avtalsperioden. Höganäsprojektet möjliggörs bland annat med hjälp av bidrag från Klimatklivet och Energimyndigheten Arbetet med Höganäsprojektet löper enligt tidplan där invigning planeras till juni 2018. Dock har projektet kostnadsmässigt överskridit budget. De ökade kostnaderna beror bland annat på konceptuella förbättringar av anläggningen. Dessa förbättringar, i kombination med den valda storleken om 6 MW, innebär möjligheter att reproducera anläggningar i samma design, vilket bland annat medför att inköpskostnader och projekteringskostnader framgent kan reduceras i tillkommande nya projekt.

Utfallet av Höganäsprojektet kommer att vara viktigt för Cortus Energy då Bolaget har ett antal kommande projekt under utvärdering och utveckling i olika delar av världen. Bolaget möter en efterfrågan på teknik som kan ersätta fossila bränslen som växer starkt. Exempel på användningsområden för Cortus Energys gas är grön elproduktion, energigas for olika typer av industrier såsom bland annat pappersindustrin, stålindustrin, petrokemisk industri samt för framställning av vätgas för den förväntade tillväxten av bränslecellsfordon för att ersätta förbränningsmotorn och på sikt batteridrivna fordon.

Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. För att tillgodose behovet har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Vid full teckning kommer emissionslikviden i Företrädesemissionen att uppgå till cirka 107,3 MSEK. Bolagets kostnader för transaktionen förväntas uppgå till cirka 10,3 MSEK. Cortus Energy avser använda nettolikviden om cirka 97 MSEK till följande ändamål, angivna i prioritetsordning:

 • 32 MSEK till Bolagets projekt i Mariposa, Kalifornien – investera i projektet för kraftvärme,
 • 25 MSEK till Höganäsprojektet – för att slutföra uppförandet av den första modulära 6 MW WoodRoll®- anläggningen inklusive utökad organisation för kontinuerlig drift av anläggningen, varav 12 MSEK avser återbetalning av kortfristigt lån genom kvittning,
 • Kontant återbetalning av kortfristigt lån om 10 MSEK, samt
 • 25 MSEK för rörelsekapital – utvärdera nya projektmöjligheter i Japan inom ramen för samarbetet med Forest Energy, inklusive investeringar i pågående program för vätgas, biogas och flytande bränslen samt för att finansiera den löpande verksamheten.

Företrädesemissionen
Styrelsen för Cortus Energy har beslutat att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 mars 2018, öka Bolagets aktiekapital med högst 46 955 295,91 SEK, genom nyemission av högst 268 315 970 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 11 april 2018 erhålles en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie.

Teckning av nya aktier ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som har tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter (och i den mån det inte kan ske genom lottning). Tilldelning ska i andra hand ske till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier var och en anmält för teckning (och i den mån det inte kan ske genom lottning). I tredje hand ska tilldelning ske till de parter som lämnat garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter i enlighet med garantiavtal. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Bolaget har i Företrädesemissionen erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare om cirka 25,7 MSEK. Av dessa åtaganden från utgörs cirka 18,4 MSEK av åtaganden från samtliga styrelseledamöter och VD Rolf Ljunggren. Vidare har Cortus Energys strategiska samarbetspartner Forest Energy ingått avtal om förvärv av teckningsrätter från ett fåtal större aktieägare samt åtagit sig att utnyttja dessa för teckning av aktier till ett värde om 2,9 MSEK. Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna till 28,6 MSEK, motsvarande 26,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier från ett antal befintliga aktieägare och externa garanter om totalt cirka 31,5  MSEK, motsvarande cirka 29,3 procent av Företrädesemissionen. Av dessa emissionsgarantier utgörs cirka 9,5 MSEK av åtaganden från befintliga aktieägare. Således är Företrädesemissionen täckt av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om cirka 60 MSEK, motsvarande cirka 55,9 procent av Företrädesemissionen.

Tidplan
9 april                                      Sista handelsdag i aktierna med rätt att delta i Företrädesemissionen
10 april                                    Första handelsdag i aktierna utan rätt att delta i Företrädesemissionen
10 april                                    Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
11 april                                    Avstämningsdag. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per denna dag kommer att erhålla teckningsrätter vilka medför rätt att delta i Företrädesemissionen
13-25 april                              Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North
13-27 april                              Teckningsperiod
Omkring 3 maj                      Resultat av Företrädesemissionen offentliggörs

Senareläggning av kvartalsrapporten för perioden januari – mars 2018
Styrelsen för Cortus Energy har beslutat att senarelägga publicering av Bolagets kvartalsrapport för perioden januari – mars 2018. Rapporten kommer att publiceras den 28 maj 2018 istället för den 3 maj 2018.

Rådgivare
Pareto Securities AB är finansiell rådgivare till Cortus Energy i samband med Företrädesemissionen. Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD, Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 april 2018 kl. 08:30 CEST.

Om Cortus Energy
Cortus Energy (Publ) erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i Cortus Energy. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet kommer prospektet att offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på Bolagets hemsida. Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Bolaget har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och © nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

PM Cortus Energy AB 20180404 - Beslut om NE


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB