mars 16, 2018

Cortus Energy AB (publ) ("Cortus Energy" eller "Bolaget"), har hållit årsstämma torsdagen den 15 mars 2018 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Isafjordsgatan 30 C, vån 7, i Kista. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

 

Cortus Energy AB (publ) ("Cortus Energy" eller "Bolaget"), har hållit årsstämma torsdagen den 15 mars 2018 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Isafjordsgatan 30 C, vån 7, i Kista. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och Bolaget för 2017. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet för räkenskapsåret 2017 balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Per‑Olov Norberg, Rolf Ljunggren, Richard Bagge, Peter Forssell och Maria Wetterstrand till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Per‑Olov Norberg styrelsens ordförande.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Mazars Set Revisionsbyrå AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019, för närvarande med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor.

Arvoden

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till styrelsen ska utgå oförändrat med sammanlagt 600 000 kr att fördelas med 240 000 kr till ordföranden och 120 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvode ska endast utgå till styrelseledamot som inte är anställd i Cortus Energy. Beslutades att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen

Beslutades om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2019 i enlighet med valberedningens förslag.

Ändra bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen. Efter ändringen ska aktiekapitalet lägst vara 46 000 000 och högst 184 000 000 kr och antalet aktier lägst vara 265 000 000 och högst 1 060 000 000.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD, Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB