februari 6, 2018

Bokslutskommuniké för Cortus Energy AB (publ) januari - december 2017

Fjärde kvartalet 2017

 • Rörelseresultatet uppgick till -6,9 (-5,8) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,1 (-5,8) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,04) SEK.

Helåret 2017

 • Rörelseresultatet uppgick till -21,9 (-19,2) MSEK.
 • I maj genomfördes en företrädesemission av units, där varje unit utgjordes av aktier med tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner. Emissionen inbringade 17,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsoptionerna i företrädesemissionen utnyttjades i december 2017 till 84,8% varvid Bolaget tillfördes ytterligare 3,85 MSEK.
 • Flera projektmöjligheter i Japan har utvärderats tillsammans med Forest Energy. Den externa medfinansieringen har inte gått att lösa p g a osäkerhet kring en första anläggning. 
 • Två projekteringar kring biogasproduktion på olika orter pågår.
 • Intressenter från Kina, USA, Holland, Sydafrika, Brasilien, Lettland och Ryssland besökte Köping/Kista under året.
 • Höganäsprojektet har dragit större kostnader än vad som budgeterats och ett brygglån på 10 MSEK togs upp i november. 
 • I moderbolaget har en nedskrivning av finansiella anläggningar gjorts med  66,5 MSEK. Detta påverkar ej koncernens resultat- eller balansräkning.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Projektet i Mariposa har fått inkopplingstillstånd för elkraft på nätet och kan därmed söka subventioner för elleveransavtal i 20 år.
 • Energimyndigheten ger stöd för ett projekt under 2018/19 för framtagande av en ny lösning kring biologisk metanisering för tester i Köping. I projektgruppen ingår RISE, Puregas, KTH, SLU och Sveaskog.

        För ytterligare information, var vänlig kontakta Rolf Ljunggren, VD , tel +46 (0)8 588 866 30


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB