oktober 27, 2017

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari — september 2017

Kista, 2017-10-27 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Tredje kvartalet 2017

•       Rörelseresultatet uppgick till -5,5 (-3,3) MSEK.

•       Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,5 (-3,3) MSEK.

•       Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,02) SEK.

JANUARI - SEPTEMBER 2017

•       Rörelseresultatet uppgick till -14,7 (-13,4) MSEK.

•       Periodens resultat efter skatt uppgick till -14,8 (-13,4) MSEK.

•       Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,10) SEK.

•       Cortus Energy ska framställa förnybar energi till Höganäs AB:s produktion. Höganäs AB och Cortus Energy slöt den 17 april ett långsiktigt avtal för att etablera en kontinuerlig leverans av förnybar energigas och andra energiprodukter i kommersiell skala.

•       I maj genomfördes en företrädesemission av Units, aktier med tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner. Emissionen inbringade 17,3 MSEK före emissionskostnader. I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare 6,5 MSEK i december 2017. Emissionslikviden från företrädesemissionen ska användas för att säkerställa uppförandet av en första industriell modulär WoodRoll® på 6 MW hos Höganäs 2018.

•       Forest Energy senarelägger första order till Japan enligt PM 2017-06-30

•       En förstudie kring ersättning av gasol hos ett svenskt pappersbruk slutfördes och visar ett positivt resultat.

•       En första potentiell samarbetspartner från Kalifornien besökte testanläggningen i Köping. 

•       Intressenter från Sydafrika, Brasilien, Lettland och Ryssland besökte Köping/Kista.

•       Vid upphandling av processutrustning för Höganäs tillkom nya leverantörer med förbättrad teknik. Detta har inneburit klara tekniska framsteg jämfört med testanläggningen i Köping men också högre kostnader. 

 

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

·       Besök hos potentiella samarbetspartners, siter och projektägare i Japan och Kalifornien.

·       Ett nytt patent har sökts för en processlösning kring framställning av flytande produkter ur biomassa med förnybar vätgas.

·       I oktober ingicks ett låneavtal för ett kortfristigt lån på 10 MSEK på marknadsmässiga villkor. Avtalet är att betrakta som en facilitet och är ännu ej utnyttjat.   

         För ytterligare information, var vänlig kontakta Rolf Ljunggren, VD
         tel +46(0)8 588 866 30


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB