augusti 29, 2017

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari — juni 2017

Kista, 2017-08-29 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Andra kvartalet 2017

•       Rörelseresultatet uppgick till -3,8 (-3,3) MSEK.

•       Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,8 (-3,3) MSEK.

•       Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,04) SEK.

•       Cortus Energy ska framställa förnybar energi till Höganäs AB:s produktion. Höganäs AB och Cortus Energy har den 17 april slutit ett långsiktigt avtal för att etablera en kontinuerlig leverans av förnybar energigas och andra energiprodukter i kommersiell skala.

•       I maj genomfördes en företrädesemission av Units, aktier med tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner. Emissionen inbringade 17,3 MSEK före emissionskostnader. I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare 6,5 MSEK i december 2017. Emissionslikviden från företrädesemissionen ska användas för att säkerställa uppförandet av en första industriell modulär WoodRoll® på 6 MW hos Höganäs 2018.

Forest Energy senarelägger första order till Japan enligt PM 2017-06-30

JAN-JUNI 2017

•       Rörelseresultatet uppgick till -9,2 (-10,1) MSEK.

•       Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,3 (-10,2) MSEK.

•       Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 (-0,09) SEK.

 

 

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

·       En förstudie kring ersättning av gasol hos ett svenskt pappersbruk har slutförts och visar på ett positivt resultat.

·       En första potentiell samarbetspartner från Kalifornien har besökt testanläggningen i Köping. 

·       Vid upphandling av processutrustning för Höganäs har nya leverantörer med ny teknik tillkommit. Detta har inneburit klara tekniska framsteg jämfört med testanläggningen i Köping men också högre kostnader. 

 

            

 

 

         Rolf Ljunggren, VD, telefon 08-588 866 30


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB