juni 30, 2017

Order för första WoodRoll®- projektet i Japan beräknas komma innan årets slut p g a ändrad lokalisering

PDF Download pdf 29.4 KB

Kista, 2017-06-30 17:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Tillsammans med bolagets japanska samarbetspartner, Forest Energy, har konstaterats att de begränsningar som råder, kopplat till den tänkta platsen för det första projektet,  för bl a elförsäljningen inte ger möjlighet till de bästa  förutsättningarna för den initiala investeringen i Japan.

Cortus Energy och Forest Energy har därför beslutat att gå vidare med någon av de alternativa platser som parallellt har förprojekterats. Detta medför att en order för den första anläggningen beräknas ske under andra halvåret.

Cortus Energy ingick (2 maj 2016) ett strategiskt samarbetsavtal med Forest Energy (www.forestenergy.jp) om att utveckla den japanska marknaden för småskalig elproduktion baserad på biomassa. I enlighet med detta avtal beställde Forest Energy en Basic Engineering (21 juni 2016) för en första anläggning. Denna Basic Engineering skulle följas av en anläggningsorder senast halvårsskiftet 2017.

Basic Engineering levererades i början av 2017 och baserades på en utvald plats i  sydvästra Japan. En förutsättning för den utvalda platsen var att tillståndet för elnätsuppkoppling om 1 680 kW gick att höja till 2 000 kW (2 MW), vilket skulle ge maximala eltariffer. Tillståndet har ej gått att höja varför Cortus Energy och Forest Energy gemensamt väljer att gå vidare med alternativa platser för det första WoodRoll® projektet. Detta medför att investeringsbeslutet för den första anläggningen måste senareläggas. Parternas målsättning är att gå vidare med en alternativ lokalisering och att det blir klart senare i år.

Den första anläggningen för 2 MW el, baserad på en 6 MW (termisk gaseffekt) WoodRoll® anläggning, kommer att utgöra basen för det framtida samarbetet om liknande 2 MW elkraft anläggningar. Som tidigare rapporterats är potentialen för de efterföljande 5 åren upp till 25 projekt. Stimulanssystemet i Japan för biomassabaserad elproduktion är starkt, förmodligen det starkaste i världen. Inom det småskaliga segmentet, upp till 2 MW el, är incitamenten starkast (20 åriga stödavtal) och ligger idag på drygt 3 SEK/kWh.

""Vi är nöjda med samarbetet med Forest Energy och tar nu nya tag för att fortsätta utvärdera de alternativa platser som har förprojekterats. Vi ser fortsatt en lika stor potential i samarbetet och på den japanska marknaden för WoodRoll som tidigare"" säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 www.cortusenergy.se

 

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB