oktober 28, 2016

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari — september 2016

Kista, 2016-10-28 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Tredje kvartalet 2016

  • Rörelseresultatet uppgick till -3,3 (-5,2) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,2 (-5,3) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,06) SEK.
  • Forest Energy har i juni lagt en order på 550 000 € för en Basic Engineering för en första WoodRoll® anläggning i Japan för småskalig elproduktion baserad på lokal biomassa.
  • En avsiktsförklaring kring klimatneutral lösning för att producera miljövänlig el ingicks med PowerCell Sweden AB i maj.
  • I maj genomfördes en företrädesemission av Units, aktier med tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner.  Bolaget inbringade därmed cirka 10,9 MSEK före emissionskostnader. I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare mellan 10,9 och 21,8 MSEK i december 2016. Emissionslikviden från företrädesemissionen ska användas för att säkerställa en beställning på en första industriell modulär WoodRoll® på 6 MW 2016.

 

Januari — september 2016

  • Med föravtal om en modulär 6 MW WoodRoll® till Höganäs AB har förnyade ansökningar  om offentligt stöd och delfinansiering av projektet lämnats in.
  • Ett avtal kring ett strategiskt samarbete med japanska Forest Energy om projekt på den lönsamma japanska marknaden för förnybar el har ingåtts. Avtalet sträcker sig över fem år och omfattar 25 anläggningar.

 

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Ett LOI har tecknats med Mariposa Biomass Projekt (MBP) om att söka investeringsbidrag för ett biomassakraftprojekt i Mariposa, Kalifornien, USA. Projektet avses ägas och drivas av Cortus Energy tillsammans med en eller flera lokala partners vilka vi nu söker. Ett investeringsbeslut förväntas senast under första kvartalet 2018.
  • En studie har startats tillsammans med Powercell för att ta fram en konceptuell lösning av kraftvärmeapplikationer baserat på WoodRoll integrerat med Powercells bränsleceller för bästa kostnadseffektivitet.

 

         För ytterliggare information var vänlig kontakta Rolf Ljunggren +46 (0)8 588 866 30


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB