juni 20, 2016

Sista dag för handel med BTU

Kista, 2016-06-20 16:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Cortus Energy AB (publ) ("Cortus" eller "Bolaget") - genomförde nyligen en företrädesemission av 54 586 834 Units, envar bestående av en aktie och en teckningsoption. Torsdagen den 23 juni 2016 är sista dagen för handel med BTU (betald tecknad unit) och stoppdag är tisdag den 28 juni 2016.

Registrering av 54 586 834 aktier har skett hos Bolagsverket och efter registrering uppgår det totala antalet aktier i Cortus Energy AB till 163 760 503 aktier och aktiekapitalet uppgår till 32 752 101,40 SEK efter en ökning med 10 917 366,80 SEK i samband med emissionen.  

Registrering av 54 586 834 teckningsoptioner "TO 5" har skett hos Bolagsverket, handeln med TO 5 beräknas inledas den 29 juni 2016. 

En (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar innehavaren till teckning av (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till femtio (50) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First Norths officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 0,40 SEK per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 0,20 SEK per aktie. 

Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Cortus Energy i samband med företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

www.cortusenergy.se

 

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB