maj 6, 2016

Cortus Energy offentliggör tillägg till prospekt

Cortus Energy AB (publ) ("Cortus Energy" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt till det prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2016 avseende företrädesemission av units i Bolaget. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet. Tilläggsprospektet har den 6 maj 2016 godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt tillsammans med prospektet på Bolagets webbplats, www.cortusenergy.se.

Cortus Energy AB (publ) ("Cortus Energy" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt till det prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2016 avseende företrädesemission av units i Bolaget. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet. Tilläggsprospektet har den 6 maj 2016 godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt tillsammans med prospektet på Bolagets webbplats, www.cortusenergy.se.

Kista, 2016-05-06 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 2 maj 2016 genom pressmeddelande på Bolagets hemsida www.cortusenergy.se, offentliggjorde att Bolaget ingått ett avtal med Forest Energy (Kuni Umi Biomass Inc.) som markerar starten för ett strategiskt samarbete för den japanska marknaden för småskalig elproduktion baserad på biomassa.

Investerare som före offentliggörande av detta tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i företrädesemissionen har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, dvs. 10 maj 2016. Återkallelse ska ske skriftligen till Partner Fondkommission AB, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg. Investerare som har anmält sig för teckning av units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver denne ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om företrädesemissionen hänvisas till prospektet.

 

För ytterligare information:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

www.cortusenergy.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB