april 27, 2016

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari — mars 2016

Kista, 2016-04-27 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Första kvartalet 2016

  • Rörelseresultatet uppgick till -5,4 (-11,5) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 (-11,5) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,54) SEK.
  • Ett föravtal om en modulär 6 MW WoodRoll® har ingåtts med Höganäs AB för en fortsättning på det pågående projektet inom Jernkontoret om ersättning av naturgas med syngas i Höganäs ABs glödgningsugnar.
  • En ansökan om offentligt stöd och delfinansiering av projektet i Höganäs har lämnats in.

 

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Ett föravtal kring ett strategiskt samarbete med Japanska Forest Energy om projekt på den lönsamma japanska marknaden för förnybar el har ingåtts. Förhandlingar kring huvudavtalet pågår.
  • Vid årsstämman den 18 april 2016 beslutades om en företrädesemission av Units, aktier med tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 10,9 MSEK före emissionskostnader. I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare maximalt 21,8 MSEK. Emissionslikviden från företrädesemissionen ska användas för att säkerställa en beställning på en första industriell modulär WoodRoll® på 6 MW 2016.
  • Sten Ramel tar över som CFO i bolaget från 18 april 2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

www.cortusenergy.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB