april 19, 2016

Kommuniké från årsstämma i Cortus Energy AB (publ)

Kista, 2016-04-19 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Vid årsstämman i Cortus Energy AB (publ) ("Cortus Energy" eller "Bolaget") den 18 april 2016 beslutades om fastställande av Bolagets resultat- och balansräkning samt att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter och styrelseordföranden. Ingen ersättning utgår till av Bolaget anställd styrelseledamot. Till ny revisor utsågs revisionsfirman Mazars SET. I enlighet med styrelsens förslag beslutades vidare om ändring av bolagsordningen och om företrädesemission av Units, aktier och teckningsoptioner.

  • Stämman beslutade om fastställelse av Bolagets resultat- och balansräkning.
  • Stämman beslutade om att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att årets förlust skulle balanseras i ny räkning.
  • Stämman beslutade om att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
  • Stämman beslutade att arvode till styrelseordförande ska utgå med 240 000 kr och med 120 000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställd i bolaget i enlighet med valberedningens förslag (oförändrat från föregående år). Arvode till revisor beslutades utgå enligt av Bolaget godkänd löpande räkning.
  • Stämman omvalde på förslag från valberedningen samtliga styrelseledamöter Per-Olov Norberg, Richard Bagge, Peter Forssell, Maria Wetterstrand och Rolf Ljunggren. Per-Olov Norberg omvaldes som styrelseordförande.
  • För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning nyvaldes revisionsfirman Mazars SET Revisionsbyrå AB.
  • Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § § 4, 5, 6, 7 och 8. Förutom att aktiekapitalsgränserna anpassades så innebar denna ändring att bolagsstämmor hädanefter även kan hållas i Köping där bolaget har uppfört sin första kompletta anläggning.

Beslut om företrädesemission av units

Stämman beslutade om nyemission av högst 54 586 834 aktier varvid Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 10 917 366,80 kronor samt nyemission av högst 54 586 834 teckningsoptioner av serie TO 5 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 5 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 10 917 366,80 kronor. Den som på avstämningsdagen den 26 april 2016 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för två (2) befintliga aktier teckna en (1) Unit till teckningskursen 0,20 kronor per Unit. Varje Unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till teckningskursen 0,20 kronor per Unit. Teckningsperioden för företrädesemissionen löper från och med 2 maj 2016 till och med den 13 maj 2016. Betalning skall ske kontant. Teckningsoption av serie TO 5 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till femtio (50) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First Norths officiella kursstatistik under den period på tio handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska inte överstiga 0,40 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 0,20 kronor per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 5 kan äga rum under perioden från och med 14 december 2016 till och med den 29 december 2016.

 

Vid full anlutning till emissionen av aktier tillförs cirka 10,9 mkr före emissionskostnader. Emissionen är till cirka 15% säkerställd genom teckningsförbindelser från styrelseledamöter. Vid full teckning av teckningsoptionen kan i december 2016 tillkomma maximalt 21,8 mkr.

 

Det noterades att samtliga stämmans beslut fattades enhälligt.

 

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman hänvisas till styrelsens fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. För ytterligare information om emissionen som beslutes på stämman hänvisas till det prospekt som beräknas kunna offentliggöras den 25 april 2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.se

 

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB