mars 21, 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY (PUBL)

NYTT DATUM FÖR CORTUS ENERGYS ÅRSSTÄMMA

NYTT DATUM FÖR CORTUS ENERGYS ÅRSSTÄMMA

Kista, 2016-03-21 08:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Denna kallelse ersätter tidigare kallelse till årsstämma i Cortus Energy AB (publ.)

Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 april 2016 kl. 18.00 Skalholtsgatan 2 i Kista.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 april 2016, och

dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 den 12 april per post under adress Cortus Energy AB, Skalholtsgatan 2, 164 40 Kista, per fax 08-752 81 05 eller via e-mail till info@cortus.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.cortusenergy.com. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 12 april 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

 

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cortusenergy.com.  

 

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 109 173 669 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Förslag till dagordning

 

1.     Val av ordförande på stämman

2.     Utseende av protokollförare vid stämman

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Godkännande av dagordning

5.     Val av en eller två justeringsmän

6.     Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015

8.     Beslut

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

9.     Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

11. Förslag om bolagsordningsändring

12. Förslag om företrädesemission av Units

13. Stämmans avslutande

 

Förslag om bolagsordningsändring (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 4 får följande nya lydelse:

 

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 21 834 734,60  kronor och högst 87 338 938,40 kronor."

 

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 5 får följande nya lydelse:

 

"Antalet aktier skall vara lägst 109 173 669 och högst 436 694 676. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument."

 

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 6 får följande nya lydelse:

 

"Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter."

 

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 7 får följande nya lydelse:

 

"För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer eller en eller två revisionsfirmor med eller utan suppleanter."

 

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 8 andra stycket får följande nya lydelse:

 

"Bolagsstämma kan, förutom på den plats där styrelsen har sitt säte, hållas i någon av Stockholms kranskommuner eller i Köping."

 

 

Förslag om företrädesemission av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 54 586 834 aktier varvid Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 10 917 366,80 kronor samt nyemission av högst 54 586 834 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 10 917 366,80 kronor.

Den som på avstämningsdagen den 26 april 2016 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att för två (2) befintliga aktier teckna en (1) Unit till teckningskursen 0,20 kronor per Unit. Varje Unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till teckningskursen 0,20 kronor per Unit. Teckningsperioden för företrädesemissionen löper från och med 2 maj 2016 till och med den 13 maj 2016. Betalning skall ske kontant.

Teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till femtio (50) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First Norths officiella kursstatistik under den period på tio handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska inte överstiga 0,40 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 0,20 kronor per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med 14 december 2016 till och med den 29 december 2016.

Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken.

Styrelsen skall vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid företrädesemissionens genomförande. Emissionen är villkorad av att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt punkten 11.

 

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkterna 11 och 12 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Tillhandahållande av handlingar

Fullmaktsformulär tillhandahålls för aktieägare på Bolagets kontor, Skalholtsgatan 2, 160 40 Kista, samt på Bolagets webbplats www.cortusenergy.com. Styrelsens fullständiga förslag och räkenskaper enligt aktiebolagslagen kommer senast från och med 4 april 2016 att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, Skalholtsgatan 2, 160 40 Kista, samt på Bolagets webbplats www.cortusenergy.com. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress.

 

Kista mars 2016

Styrelsen

Cortus Energy AB (publ)


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB