mars 7, 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

PDF Download pdf 199.8 KB

NYTT DATUM FÖR CORTUS ENERGYS ÅRSSTÄMMA

Cortus Energy har beslutat om nytt datum för årsstämman 2016. Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 april 2016 kl. 17.00 Skalholtsgatan 2 i Kista.

Med anledning av att kallelse inte gjorts i rätt tid i Post- och Inrikes Tidningar har Cortus Energy beslutat att flytta fram stämman till måndagen den 4 april 2016 klockan 17:00. Aktieägare som anmält sig till den tidigare annonserade stämman kommer kontaktas av bolaget. 

 

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 mars 2016, och

dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 den 29 mars per post under adress Cortus Energy AB, Skalholtsgatan 2, 164 40 Kista, per fax 08-752 81 05 eller via e-mail till info@cortus.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.cortusenergy.com. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 29 mars 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

 

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cortusenergy.com. 

 

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 109 173 669 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Förslag till dagordning

1.    Val av ordförande på stämman

2.    Utseende av protokollförare vid stämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Godkännande av dagordning

5.    Val av en eller två justeringsmän

6.    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015

8.    Beslut

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

9.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

11. Stämmans avslutande

 

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Tillhandahållande av handlingar

Fullmaktsformulär tillhandahålls för aktieägare på Bolagets kontor, Skalholtsgatan 2, 160 40 Kista, samt på Bolagets webbplats www.cortusenergy.com. Styrelsens fullständiga förslag och räkenskaper enligt aktiebolagslagen kommer senast från och med 18 mars 2016 att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, Skalholtsgatan 2, 160 40 Kista, samt på Bolagets webbplats www.cortusenergy.com. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress.

 

Kista mars 2016

Styrelsen

Cortus Energy AB (publ)


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB