oktober 29, 2015

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari — september 2015

 

Tredje kvartalet 2015

 • Rörelseresultatet uppgick till -5,2 (-4,1) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,3 (-4,0) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,06 (-0,19) SEK.
 • Första delen av basic design för 6 MW WoodRoll® är levererad och ersättning för denna har utgått inom ramen för ett forskningsprogram.
 • Tester med 2 olika pyrolysgasbrännare har under perioden genomförts med lyckat resultat.
 • Den företrädesemission av aktier som beslutades om vid extra bolagsstämma den 28 maj 2015 tillförde bolaget 15,5 MSEK under början av tredje kvartalet.

 

Januari — september 2015

 • Rörelseresultatet uppgick till -29,1 (-8,9) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -29,2 (-8,5) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,64 (-0,40) SEK.

 

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 • En besparingsstudie genomförd i Indien visade på substantiella kostnadsbesparingar för WoodRoll® jämfört med annan teknik, vilket ökar bolagets konkurrenskraft.
 • Ny typ av brännare för pyrolysgas har installerats för den integrerade driften av WoodRoll® i Köping.

 

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

www.cortusenergy.com

  

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB