augusti 27, 2015

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari — juni 2015

    

Andra kvartalet 2015

•        Rörelseresultatet uppgick till -12,4 (-4,3) MSEK.

•        Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,4 (-4,1) MSEK.

•        Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,58 (-0,19) SEK.

•        Vid extra bolagsstämma den 28 maj 2015 beslutades om en företrädesemission av aktier.

•        Bidrag på 1,1 MSEK har godkänts och erhållits inom ramen för det europeiska forskningsprogrammet Life+.

 

Januari — juni 2015

·         Framgångsrika tester med förgasning i Köping har genomförts och programmet fortsätter.

·         Offererat en anläggning i Sverige baserat på en förfrågan på industriell tillämpning av förgasning.

·         Start av RES-program för stöd av förnybar el i Venetoregionen har försenats. Myndigheten GSE har ännu inte publicerat sin förfrågan om bioenergiprojekt för 2015 i Italien.

 

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

·         I juni genomfördes en företrädesemission av cirka 87,8 miljoner aktier till en teckningskurs om 0,20 SEK och inbringade därmed cirka 17,6 MSEK före emissionskostnader.

·         Cortus Energy tecknade i augusti en avsiktsförklaring med ett japanskt företag om WoodRoll® för 2 MW grön elproduktion, baserad på en fullskalig modulär 6 MW WoodRoll®.

 

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

www.cortusenergy.com

  

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon  08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB