april 15, 2015

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari — mars 2015

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari — mars 2015 Kista, 2015-04-15 

 

Första kvartalet 2015

•        Rörelseresultatet uppgick till -11,5 (-4,6) MSEK.

•        Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,5 (-4,3) MSEK.

•        Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,54 (-0,20) SEK.

•        Cortus Energys patentansökan för optimerad vätgasframställning genom termisk förgasning av biomassa från WoodRoll®-processen godkänns i USA.

•        Vid årsstämman den 16 mars 2015 beslutades om en företrädesemission av aktier med tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 34 miljoner SEK före emissionskostnader. I den mån Teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare ca 69 miljoner SEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen ska användas för byggnation av en första WoodRoll® 5 MW anläggning i Italien.

•        Ett längre avtal avseende leverans av biomassa till en första WoodRoll® 5 MW anläggning i Italien har tecknats.

 

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 

·         På grund av förseningar av statliga subventioner i Italien och fördyringar har styrelsen, i enlighet med separat pressmeddelande, beslutat att avbryta den pågående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

·         Tester med förgasning i Köping har inletts..

·         Projektet kring SNG (metanisering) pågår..

·Förfrågan på industriell tillämpning av förgasning har inkommit till Bolaget.

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

www.cortusenergy.com

  

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiv energigas för kraft-, industri- och fordonsapplikationer baserat på den patenterade WoodRoll®-tekniken. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag, telefon 08-463 80 00, är Bolagets Certified Adviser.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB