februari 11, 2015

Bokslutskommuniké för Cortus Energy AB (publ) januari — december 2014

Fjärde kvartalet 2014

  • Rörelseresultatet uppgick till -7,4 (-3,7) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,3 (-5,2) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,34 (-0,27) SEK.
  • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

 

Helåret 2014

  • Rörelseresultatet uppgick till -20,4 (-13,1) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,8 (-14,5) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,93 (-0,99) SEK.

 

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Andreas Palmgren har rekryterats som COO till Cortus Energy.
  • Styrelsen i Cortus Energy föreslår att årsstämman beslutar om en företrädesemission av aktier med tillhörande teckningsoptioner för investering i en kraftvärmeanläggning i Italien.

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.com

 

   

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag, telefon 08-463 80 00, är Bolagets Certified Adviser.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB