februari 28, 2014

Bokslutskommuniké för Cortus Energy AB (publ) januari — december 2013

Kista, 2014-02-28 08:37 CET (GLOBE NEWSWIRE) --Fjärde kvartalet 2013

  • Rörelseresultatet uppgick till -3,7 (-2,8) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,2 (-3,2) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,27 (-991,20) SEK.
  • Cortus Energy har tecknat Memorandum of Understanding med Nordkalk avseende försäljning av energigas i Estland.
  • Nyemissionen med stöd av de vederlagsfria teckningsoptioner som erhölls vid nyemissionen med företrädesrätt under våren tillförde Bolaget cirka 30,6 MSEK före emissionskostnader.
  • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

 

Helåret 2013

  • Rörelseresultatet uppgick till -13,1 (-10,8) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -14,5 (-11,3) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,99 (-4 432,67) SEK.

 

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Styrelsen föreslår årsstämman 2014 ett bemyndigande avseende emission av konvertibler med företrädesrätt, se pressmeddelande 2014-02-28.

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.com

 

 

  

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB