oktober 17, 2013

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari — september 2013

Kista, 2013-10-17 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --Tredje kvartalet 2013

 • Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (-1,0) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,0 (-1,1) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,19 (-364,04) SEK.
 • Cortus Energy har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av en WoodRoll-anläggning på 500 kW till norra Kalifornien.
 • Cortus Energy har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av fyra stycken energigasanläggningar om 5 MW till Italien.


Januari — september 2013

 • Rörelseresultatet uppgick till -9,4 (-7,9) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,3 (-8,1) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,71 (-3 483,94) SEK.


Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Nordkalk har tagit upp en diskussion om alternativ produktionsort.
 • I oktober uppnåddes produktionsrekord då en effekt på drygt 600 kW uppnåddes i testanläggningen som designats för 500 kW.
 • Tester av ett antal biobränslen samt mix av biobränslen har slutförts med bra resultat.
 • Biokoks med högt kolinnehåll har producerats i testanläggningen till det tyska återvinningsföretaget.
 • Årsstämman beslutade den 27 maj 2013 om ett personaloptionsprogram. Samtlig personal har under oktober månad tilldelats personaloptioner.
 • Teckningsperioden påbörjades den 15 oktober 2013 för de teckningsoptioner som listades den 29 maj 2013 på First North. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Cortus Energy till en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie. Teckning kan ske under perioden 15 oktober — 31 oktober 2013. Sista dag för handel i teckningsoptionerna är den 28 oktober 2013. Antalet tecknings-optioner uppgår till 9 748 990 stycken och bolaget kan maximalt tillföras 53,6 MSEK före emissionskostnader.

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.com

 

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant. 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB