augusti 23, 2013

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari — juni 2013

Cortus Energy tecknar avsiktsförklaring om försäljning av en 500 kW-anläggning

Kista, 2013-08-23 08:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --


 

Andra kvartalet 2013

 • Rörelseresultatet uppgick till -3,0 (-5,9) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,9 (-6,0) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,18 (-2 528,16) SEK.
 • Cortus Energys teckningsoptioner listades den 29 maj 2013 på First North. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Cortus Energy till en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie, under perioden 15 oktober — 31 oktober 2013. Sista dag för handel i teckningsoptionerna är den 28 oktober 2013. Antalet teckningsoptioner uppgår till 9 748 990 stycken och bolaget kan maximalt tillföras 53,6 MSEK före emissionskostnader.
 • Cortus Energy har tecknat avtal med en ny agent som representerar Cortus i Chile och Peru.
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås har genomfört första analyser av producerad syngas i Köping med avseende på vissa föroreningselement. Testerna visar på en mycket ren syngas.
 • Cortus Energys nyemission slutregistrerades under april 2013 och tillförde bolaget 48,7 MSEK före emissionskostnader. ​

 

Januari — juni 2013

 • Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-6,9) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,3 (-7,0) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,55 (-3 468,11) SEK.  

 

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Avsiktsförklaring om försäljning av en 500 kW-anläggning har tecknats.
 • Diskussion om försäljning av två stycken 5 MW-anläggningar i Italien pågår.
 • Det finns ett stort kommersiellt intresse av WoodRoll-anläggningar på 500 kW. Intresset finns dels att köpa befintlig anläggning i Köping, dels att köpa nya anläggningar som är baserade på den befintliga 500 kW-anläggningen.
 • Utförda tester av stålämnen visar att Cortus energigas kan ersätta gasol och därmed kan stål produceras miljöriktigt.​
 • Medel från EU:s miljöprogram Life+ beviljats för att producera fordonsgas i Köping.  

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30  

 

Om Cortus Energy Cortus

Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB