maj 28, 2018

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari - mars 2018


Första kvartalet 2018

 • Rörelseresultatet uppgick till -6,6 (-5,4) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,0 (-5,4) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,03) SEK.
 • Årsstämman den 15 mars 2018 gav styrelsen bemyndigande att besluta om emission av aktier och/ eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Syftet med bemyndigandet var att ge styrelsen flexibilitet vid kapitalanskaffning för att finansiera slutförandet av Höganäsanläggningen samt intensifiera satsningarna i Kalifornien och Japan.
 • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Per-Olov Norberg, Maria Wetterstrand, Richard Bagge, Peter Forssell och Rolf Ljunggren. Per-Olov Norberg omvaldes till styrelsens ordförande. Revisionsfirman Mazars SET omvaldes med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor.

             

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen beslutade med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 mars 2018 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Nyemission har slutförts under maj 2018 och bolaget tillfördes ca 93,4 MSEK (före emissionskostnader), motsvarande ca 87 procent av företrädesemissionen. Detta ger ekonomisk styrka att färdigställa Höganäs, investera i projektet Mariposa (Kalifornien), fortsatt affärsutveckling och FoU.
 • Cortus Energy har fått en order från det franska globala energibolaget Engie SA om förprojektering av en Woodroll®-anläggning som ska generera förnybar vätgas från lokal biomassa. Ordervärdet för det första steget uppgår till ca 575 000 SEK av totalt 7,6 MSEK.
 • De åtta modulerna och förgasaren har kommit på plats i Höganäs och installationsarbetena löper på inför invigning 19 juni 2018.
 • Projektet i Mariposa har gått framåt med minskade kostnader för inkoppling på elnätet samtidigt som beslut om tillstånd förväntas erhållas under juli månad 2018.
 • Cortus Energys japanska partner Forest Energy investerade i Cortus Energy i företrädesemissionen och utvidgar nu erbjudandet på den japanska marknaden till vätgas och flygbränsle.
 • Sista steget i BiogasExpose/LIFE+ genomförs nu och blir en viktig referens kring projekt för biogas/syntetisk naturgas.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD, Tel: +46 (0)8 588 866 30

 www.cortusenergy.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

Bilaga


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB