maj 3, 2018

Cortus Energy offentliggör utfallet av företrädesemissionen


Cortus Energy AB (publ) ("Cortus Energy" eller "Bolaget") meddelar idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har slutförs och tillför Bolaget cirka 93,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Totalt tecknades omkring 93,4 MSEK, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen. Omkring 79,4 MSEK, motsvarande cirka 74 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter, varav omkring 12,5 MSEK tecknades via kvittning.  Omkring 14,0 MSEK, motsvarande cirka 13 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.  Utfallet av Företrädesemissionen innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 10 april 2018. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. De tecknade och tilldelade nya aktierna ska betalas kontant och betalning ska senast vara Pareto Securities AB tillhanda på likviddagen, omkring den 8 maj 2018, enligt instruktioner på avräkningsnotan.

Antalet aktier ökar från 268 315 970 till 501 768 335 när de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket medan aktiekapitalet ökar från 46 955 295,91 SEK till 87 809 460,79 SEK. När sådan registrering skett omvandlas betalda tecknade aktier (BTA) till aktier. Den preliminära avstämningsdagen för sådan omvandling är den 15 maj 2018 varvid de betalda tecknade aktierna kommer omvandlas till nya aktierna omkring den 17 maj 2018. Handel i de nya aktierna på Nasdaq First North beräknas inledas samma dag.

"Emissionen innebär ett betydande kapitaltillskott för Cortus Energy och ger oss möjlighet att färdigställa Höganäsprojektet samt genomföra vår tillväxtplan där vårt projekt i Mariposa står näst på tur. Vi möter en stark efterfrågan på teknik som kan ersätta fossila bränslen och har för närvarande ett antal projekt under utvärdering i olika delar av världen. Vidare är det glädjande att vår samarbetspartner Forest Energy valt att stärka sitt engagemang och bli ägare i samband med den här emissionen då vi identifierat och avser utvärdera många spännande projektmöjligheter tillsammans i Japan framgent", säger Rolf Ljunggren, VD för Cortus Energy.  

För ytterligare information, vänligen kontakta; Rolf Ljunggren, VD, Tel: +46 (0)8 588 866 30

 www.cortusenergy.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl.08.30 CET.

Rådgivare
Pareto Securities AB är finansiell rådgivare till Cortus Energy i samband med Företrädesemissionen. Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified adviser.

Bilaga


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB