februari 15, 2018

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), 556670-2584, kallas till årsstämma den 15 mars 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Isafjordsgatan 30 C, vån 7, i Kista.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 mars 2018,
  • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per post till Cortus Energy AB (publ), Isafjordsgatan 30 C, 164 40 Kista, via telefon till +46 (0)8 588 866 30 eller via e-post till info@cortus.se, senast den 9 mars 2018.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering) den 9 mars 2018. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.cortus.se, och skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras till bolaget på samma sätt som anmälan till stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.                       Stämmans öppnande

2.                       Val av ordföranden vid stämman

3.                       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                       Godkännande av dagordning

5.                       Val av en eller två justeringsmän

6.                       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.                       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8.                       Beslut om

  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.                       Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

10.                    Val av styrelse och revisor

11.                    Beslut om valberedning

12.                    Ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier)

13.                    Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

14.                    Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningens förslag

Punkterna 2, 9, 10 och 11 – Ordförande vid stämman, fastställande av arvoden, val av styrelse och revisor samt beslut om valberedning

Valberedningen, bestående av Per-Olov Norberg, Perpendo AB och P. Forssell Timber AB, har lämnat följande förslag.

Punkt 2              Per-Olov Norberg väljs till ordförande för årsstämman.

Punkt 9              Arvode till styrelsen utgår oförändrat med sammanlagt 600 000 kronor att fördelas med 240 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvode utgår endast till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

                             Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 10           Val av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Omval av Per‑Olov Norberg, Rolf Ljunggren, Richard Bagge, Peter Forssell och Maria Wetterstrand som styrelseledamöter samt omval av Per-Olov Norberg som ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Val av ett registrerat revisionsbolag. Omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars Set Revisionsbyrå AB som revisor för bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Mazars Set Revisionsbyrå AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 11           Årsstämman ska anta följande principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019. Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla tre av bolagets röstmässigt största enskilda ägare för att bilda en valberedning. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2019. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2019: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, (v) förslag till val av bolagets revisorer och ersättning till bolagets revisorer, och (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma. Inget arvode föreslås utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelsens förslag

Punkt 8(b) – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 12 – Ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att §§ 4 och 5 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 21 834 739,80 och högst 87 338 959,20 kronor.
§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 46 000 000 och högst 184 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 215 966 064 och högst 863 864 256. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 265 000 000 och högst 1 060 000 000. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 268 315 970. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.cortus.se, senast tre veckor före stämman och styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga på motsvarande sätt senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

_____________

Stockholm i februari 2018

Cortus Energy AB (publ)

Styrelsen


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB