juni 30, 2017

Cortus Energy AB (publ): Sista dag för handel med BTU Cortus Energy AB (publ)

PDF Download pdf 19.6 KB

Kista, 2017-06-30 15:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Cortus Energy AB (publ) ("Cortus" eller "Bolaget") - genomförde nyligen en företrädesemission av 10 798 303 units, envar bestående av fyra aktier och en teckningsoption "TO 6". Tisdagen den 4 juli 2017 är sista dagen för handel med BTU (betald tecknad unit) och stoppdag är torsdagen den 6 juli 2017.

 

Registrering av 43 193 212 aktier har skett hos Bolagsverket och efter registrering uppgår det totala antalet aktier i Cortus Energy AB till 259 159 276 aktier och aktiekapitalet uppgår till 12 957 963,80 SEK efter en ökning med 2 159 660,60 SEK i samband med emissionen.  

 

Registrering av 10 798 303 teckningsoptioner TO 6 har skett hos Bolagsverket, handeln med TO 6 beräknas inledas den 11 juli 2017.

 

Teckningsoptionen TO 6 ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan perioden från och med den 18 december till och med den 29 december 2017. Teckningskursen motsvarar 50 procent av den volymvägda kursen under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 14 december 2017, dock till högst 60 öre, minimum 5 öre.

 

Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Cortus Energy i samband med företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

www.cortusenergy.se

 

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB