maj 3, 2017

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari — mars 2017

Kista, 2017-05-03 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Första kvartalet 2017

•       Rörelseresultatet uppgick till -5,4 (-5,4) MSEK.

•       Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 (-5,4) MSEK.

•       Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,05) SEK.

•       Styrelsen föreslår årsstämman beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/ eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet vid kapitalanskaffning för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

•       Projekt Höganäs startas med stöd från Klimatklivet, Energimyndigheten och industrin samt delfinansiering av banker.

•       Det projekt i Mariposa, Kalifornien, som avser att generera el från en modulär 6 MW WoodRoll® beviljades 24 mars 2017 investeringsstöd om USD 5 miljoner från California Energy Commission för att demonstrera ny småskalig högeffektiv biokraft teknik. Stödet innebär ett stort steg mot att etablera en första WoodRoll® på den nordamerikanska marknaden. Stödet tillfaller projektet som administreras av Mariposa County Resource Conservation District.

 

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 

•       Cortus Energy ska framställa förnybar energi till Höganäs AB:s produktion. Höganäs AB och Cortus Energy har den 17 april slutit ett långsiktigt avtal för att etablera en kontinuerlig leverans av förnybar energigas och andra energiprodukter i kommersiell skala.

•       Cortus Energy beslutar på årsstämman den 19 april om bemyndigande till styrelsen att besluta om en nyemission av aktier med företrädesrätt för att finansiera Höganäsaffären. Nyemissionen avses genomföras med företräde för aktieägare i form av en emission av units. Teckningsperioden är 17- 31 maj. Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen tillförs Bolaget 17,3 MSEK före emissionskostnader. I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare högst 6,5 MSEK.

 

 

 

 

         För ytterligare information, var vänlig kontakta Rolf Ljunggren, VD
         tel +46(0)8 588 866 30


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB