april 20, 2017

Kommuniké från årsstämma i Cortus Energy AB (publ)

PDF Download pdf 34.5 KB

Kista, 2017-04-20 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Vid årsstämman i Cortus Energy AB (publ) ("Cortus Energy" eller "Bolaget") den 19 april 2017 beslutades om fastställande av Bolagets resultat- och balansräkning samt att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter och styrelseordföranden. Ingen ersättning utgår till av Bolaget anställd styrelseledamot. I enlighet med styrelsens förslag beslutades vidare om ändring av bolagsordningen och om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

-  Stämman beslutade om fastställelse av Bolagets resultat- och balansräkning.

-  Stämman beslutade om att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att årets förlust skulle balanseras i ny räkning.

-  Stämman beslutade om att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

-  Stämman beslutade att arvode till styrelseordförande ska utgå med 240 000 kr och med 120 000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställd i bolaget i enlighet med valberedningens förslag (oförändrat från föregående år). Arvode till revisor beslutades utgå enligt av Bolaget godkänd löpande räkning.

-  Stämman omvalde på förslag från valberedningen samtliga styrelseledamöter Per-Olov Norberg, Richard Bagge, Peter Forssell, Maria Wetterstrand och Rolf Ljunggren. Per-Olov Norberg omvaldes som styrelseordförande.

-  För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning omvaldes revisionsfirman Mazars SET Revisionsbyrå AB.

-  Stämman beslutade  om valberedning inför årsstämman 2018

-  Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens §  4 och 5 enligt förslag.  

-  Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital

-  Stämman beslutade  om nedsättning av reservfonden genom avsättning till fritt eget kapital

-  Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

 

Det noterades att samtliga stämmans beslut fattades enhälligt.

 

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman hänvisas till styrelsens fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. För ytterligare information om den emissionen som styrelsen beslutat efter stämman hänvisas till det prospekt som beräknas kunna offentliggöras den 9 maj 2017.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

www.cortusenergy.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB