april 18, 2017

Cortus Energy beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för att finansiera Höganäs-affären

PDF Download pdf 38.1 KB

Kista, 2017-04-18 08:31 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Cortus Energy beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för att finansiera Höganäs-affären

 

Styrelsen för Cortus Energy AB (publ) ("Cortus Energy" eller "Bolaget") avser, förutsatt godkännande på årsstämman den 19 april 2017, att utnyttja bemyndigandet och besluta om nyemission av aktier till en kurs av 40 öre per aktie med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner. Nyemissionen avses genomföras med företräde för aktieägare i form av en emission av units ("Erbjudandet"). Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen tillförs Bolaget 17,3 MSEK före emissionskostnader. I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare högst 6,5 MSEK.

 

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Bakgrund
Den 17 april 2017 undertecknade Bolaget ett avtal med Höganäs för uppförande av en 6 MW WoodRoll®- anläggning för deras metallpulverproduktion i Höganäs. Avsikten från Höganäs sida är att gå över till en hållbar, klimatneutral lösning för sin energiförsörjning. Den gröna energigas som WoodRoll®- anläggningen ska producera är tänkt att ersätta del av den fossila naturgas som Höganäs förbrukar idag. Avtalet är långsiktigt (20 år) då avsikten är att detta ska vara första delen i en permanent lösning för förnybar energi. Det innebär att avtalet är både omfattande och komplicerat. Övergången till förnybar energi från WoodRoll®-anläggning kommer att ske successivt under en 2 års period enligt villkor och detaljer som är översiktligt beskrivna i ett separat PM som släppts idag.

Teckningsförbindelser samt garantier
Företrädesemissionen har till 15 mkr säkerställts av styrelseledamöterna Per-Olov Norberg, Peter Forsell och Richard Bagge med ett belopp om 8, 4 respektive 3 mkr. Det har skett genom att de vederlagsfritt lämnat teckningsförbindelser för sina respektive pro rata andelar om 2,8 mkr samt lämnat emissionsgarantier om 12,2 mkr för vilka utgår en ersättning av 5%. Därmed är 86,7% av företrädesemissionen säkerställd.   

Villkor för Erbjudandet
Styrelsen för Cortus Energy avser, förutsatt att årsstämman den 19 april 2017 godkänner styrelsens förslag till bemyndigande, att besluta om nyemission av aktier med vidhängande teckningsoptioner. Antal aktier som erbjuds i Erbjudandet är högst 43 193 212 samt antal teckningsoptioner är högst 10 798 303. Emissionskurs i företrädesemissionen är 40 öre per aktie. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget 17,3 MSEK före emissionskostnader. I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare högst 6,5 MSEK.

Erbjudandet innebär teckning av högst 10 798 303 units där tjugo (20) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 1,60 SEK per unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6 vilken berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. En (1) teckningsoption av serie TO 6 berättigar innehavaren till teckning av (1) ny aktie i Bolaget under perioden 18 - 29 december 2017 till en kurs som motsvarar 50% av volymvägd börskurs 10 börsdagar dessförinnan, dock till högst 60 öre, minimum 5 öre (föreslaget kvotvärde enligt förslag till ny bolagsordning). TO6 kommer att upptas till handel när Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket.

Erbjudandet kommer att genomföras enligt följande preliminära tidsplan:

-        Sista dag för handel med aktier i Cortus Energy inklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 10 maj 2017

-        Första dag för handel exklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 11 maj 2017

-        Informationsmemorandum avseende Erbjudandet beräknas kunna offentliggöras den 9 maj 2017

-        Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet är den 12 maj 2017

-        Teckningsperioden för Erbjudandet löper mellan 17 maj 2017 — 31 maj 2017

-        Handel med uniträtter äger rum under perioden 17 maj 2017 — 29 maj 2017

-        Teckningsperioden för teckningsoptionerna löper mellan 18 — 29 december 2017

Rådgivare
Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Cortus Energy i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.se

Om Cortus Energy
Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB