mars 22, 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i CORTUS ENERGY AB (PUBL)

PDF Download pdf 57.4 KB

Kista, 2017-03-22 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Kallelse till årsstämma i Cortus Energy AB (publ)

Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org. nr. 556670—2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 april 2017 kl. 17:00 i Bolagets lokaler Isafjordsgatan 30 C, vån 7.

ANMÄLAN m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels           vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 april 2017, och

dels           anmäla sin avsikt att delta i stämman senast kl. 12.00 tisdagen den 11 april 2017 skriftligt till adress Cortus Energy AB (publ), Isafjordsgatan 30 C, 164 40 Kista, via telefon till +46 (0)8 588 866 30 eller via e-post till info@cortus.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt antal eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta på årsstämman (rösträttsregistrering). Sådan omregistrering ska vara verkställd senast tisdagen den 11 april 2017 och aktieägaren bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistreringen.

ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär kommer att finnas på Bolagets hemsida: www.cortus.se, senast tre (3) veckor före årsstämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så begär. Sådan begäran kan göras till Bolaget på samma sätt som anmälan till årsstämman.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.       Öppnande av stämman

2.       Val av ordförande vid stämman

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordning

5.       Val av en eller två justeringsmän

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernsrevisionsberättelse för 2016

8.       Beslut om

a)     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)     dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.       Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorn

10.    Val av styrelse och revisor

11.    Beslut om valberedning inför årsstämman 2018

12.    Beslut om antagandet av ny bolagsordning

13.    Beslut om minskning av aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital

14.    Beslut om nedsättning av reservfonden genom avsättning till fritt eget kapital

15.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

16.    Stämmans avslutande

VALBEREDNING

Valberedning inför årsstämman 2017 har bestått av representanter från de tre (3) enskilt största aktieägarna Per-Olov Norberg, Rolf Ljunggren och Peter Forssell.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 (b))

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställelse av arvode till styrelsen och revisorn (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Arvode utgår endast till styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget.

Vidare föreslår valberedningen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Per-Olov Norberg, Rolf Ljunggren, Richard Bagge, Maria Wetterstrand och Peter Forssell som ordinarie styrelseledamöter i Bolaget. Till styrelsens ordförande föreslås Per-Olov Norberg.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB som revisor med Mikael Fredstrand som huvudansvarig.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2018 (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman ska anta följande principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla tre (3) av Bolagets röstmässigt största enskilda ägare för att bilda en valberedning. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämman 2018. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2018: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, (v) förslag till val av Bolagets revisorer och ersättning till Bolagets revisorer, och (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma. Inget arvode föreslås utgå till Valberedningens ledamöter.

Beslut om antagandet av ny bolagsordning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, varigenom gränserna för lägsta och högsta antalet aktier ska ändras från att vara lägst 109 173 669 aktier och högst 436 694 676 aktier till att vara lägst 215 966 064 aktier och högst 863 864 256 aktier, varigenom aktiekapitalets gränser ändras från att vara lägst 21 834 739 kronor och högst 87 338 956 kronor till att vara lägst 10 798 303,20 kronor och högst 43 193 212,80 kronor.

Beslutet om antagandet av ny bolagsordning är villkorat av att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt punkten 13 nedan.

För giltigt beslut av årsstämman under punkten 12 fordras att beslutet biträds av två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital (punkt 13)

I syfte att nedsätta aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med nedan.

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 43 193 213,86 kronor, ska nedsättas med 32 394 910,66 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Nedsättningen föreslås ske utan indragning av aktier.

Efter nedsättningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 10 798 303,20 kronor, fördelat på 215 966 064 aktier envar aktie med ett kvotvärde om 0,05 kronor.

Nedsättningen av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras enligt punkten 12 ovan.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av årsstämman under punkten 13 fordras att beslutet biträds av två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om nedsättning av reservfonden genom avsättning till fritt eget kapital (punkt 14)

I syfte att nedsätta reservfonden genom avsättning till fritt eget kapital föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med nedan.

Bolagets reservfond, som för närvarande uppgår till 40 678 945 kronor, ska nedsättas med 40 678 945 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

Efter nedsättningen uppgår reservfonden till 0 kronor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller med kvittningsrätt. Emissionskursen och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga. Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst 80 miljoner aktier, på fullt utspädd basis och taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner och/eller konvertibler som i förekommande fall avses ges ut med stöd av detta bemyndigande.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet vid kapitalanskaffning för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av årsstämman under punkten 15 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

UPPLYSNINGAR på årsstämman

Vid årsstämman har styrelsen och verkställande direktören en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisning och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

handlingar inför årsstämman

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 kommer tillsammans med fullmaktsformulär att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets webbplats, www.cortus.se, senast tre (3) veckor före årsstämman samt på årsstämman. Fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 12, 13, och 15 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress senast två (2) veckor före årsstämman samt på årsstämman. Handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

___________________________

 

Stockholm i mars 2017

Cortus Energy AB (publ)

Styrelsen

 

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB