januari 16, 2017

Cortus Energy AB:s teckningsoptioner av serie TO 5 nyttjades till 96 procent

PDF Download pdf 67.8 KB

Kista, 2017-01-16 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Cortus Energy AB (publ) ("Cortus Energy" eller "Bolaget") genomförde under senvåren 2016 en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Emissionen"). De som tecknade nya aktier i Emissionen erhöll vederlagsfritt Teckningsoptioner av serie TO 5 ("Teckningsoptionerna"). 

Teckningsperioden för anmälan om nyteckning av aktier i Cortus Energy med stöd av Teckningsoptioner löpte till och med den 29 december 2016. Totalt tecknades 52 205 561 nya aktier med stöd av lika många Teckningsoptioner, vilket innebär en nyttjandegrad om cirka 96 procent. Cortus Energy tillförs genom teckningsoptionerna 18,3 MSEK.

Efter det att slutlig registrering av Emissionen har skett hos Bolagsverket kommer automatisk omvandling ske av tilldelade interimsaktier till vanliga aktier utan vidare avisering till innehavaren. Omvandlingen beräknas ske senast omkring den 31 januari 2017.

Genom de nytecknade aktierna ökar antalet aktier i Cortus Energy med 52 205 561 från 163 760 503 till totalt 215 966 064. Aktiekapitalet i Bolaget ökar med 10 441 112,46 och kommer att efter slutlig registrering hos Bolagsverket uppgå till 43 193 213,86 SEK.

"Jag vill tacka aktieägare och optionsinnehavare att på detta sätt visat oss sitt stöd. Vi står inför ett avgörande steg i vår kommersiella utveckling varvid dessa pengar kommer att behövas.", kommenterar VD Rolf Ljunggren.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

 Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

www.cortusenergy.com

Viktig information:

Denna information är sådan information som Cortus Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 januari 2017 kl. 14.30 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. 

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB