december 6, 2016

Naturvårdsverket beviljar Cortus Energy stöd från Klimatklivet med 36,3 MSEK för projektet i Höganäs

PDF Download pdf 65.6 KB

Kista, 2016-12-06 11:38 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Cortus Energy AB ("Cortus Energy") har idag beviljats stöd från Klimatklivet med 36,3 MSEK för projektet i Höganäs som avser investering i en 6 MW modulär WoodRoll® vid Höganäs AB. Stödet från Klimatklivet innebär ett stort steg mot att etablera WoodRoll® i kommersiell skala.

Cortus Energy utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll® tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar.

I samarbete med Höganäs AB har projekt Probiostål drivits sedan 2014. I projektgruppen ingår företag och leverantörer inom Järn- och stålindustrin (genom Jernkontoret). Projektets mål är att identifiera och verifiera tekniska lösningar som sänker stålindustrins utsläpp av främst koldioxid. För att genomföra detta ska en modulär WoodRoll® på 6 MW uppföras 2017 och demonstrera dessa möjligheter 2018. Efter avslutad demonstration övergår anläggningen till kommersiell drift där Cortus Energy äger och driver anläggningen för leverans av grön (förnybar) energi till Höganäs AB. Detta enligt det föravtal som meddelats 2016-02-16.

Klimatklivet är en del av statsbudgeten. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.

Naturvårdsverkets beslut om att stödja projektet i Höganäs säkerställer dess kommersiella del och grundar sig i att "Utifrån inkomna uppgifter och Naturvårdsverkets beräkningar hör åtgärden till de åtgärder som uppvisar störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona."   

"Naturvårdsverkets positiva beslut är mycket glädjande och bekräftar den kostnadseffektiva klimatnytta som WoodRoll® har. I och med stödet från Klimatklivet tar vi ett ordentligt kliv framåt kring etablering i kommersiell skala av vår första modulära WoodRoll®. Vi arbetar nu hårt för att få de sista delarna av finansieringen på plats för att kunna ta ett positivt investeringsbeslut tidigt 2017." säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

 Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

 

www.cortusenergy.com

Viktig information:

Denna information är sådan information som Cortus Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 december 2016 kl. 11.30 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. 

                                                                

 


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Cortus Energy AB