Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Cortus Energy AB är ett svenskt aktiebolag, vars aktier handlas på Nasdaq First North (symbol CE). Cortus Energy AB:s bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstiftning.

Styrningen av Cortus Energy sker via bolagsstämman som är bolagets högsta organ, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen samt företagets bolagsordning och arbetsordning.

Cortus Energy AB:s styrelse består av fem ordinarie ledamöter. Verkställande direktören ingår i styrelsen. Tjänstemän i bolaget deltar vid behov i styrelsens sammanträden som föredragande eller sakkunniga i enskilda ärenden.

Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar den inbördes arbetsordningen, beslutsordningen inom bolaget, firmateckning, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter.

Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete samt ansvarar för att organisation, ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets medel är ändamålsenligt uppbyggda. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, beslut om förvärv, större investeringar, tillsättningar i ledning samt löpande uppföljning av verksamheten under året. Styrelsen fastställer också budget och ansvarar för årsbokslutet.

Ordföranden leder styrelsens arbete så att detta utövas enligt aktiebolagslagen och andra relevanta lagar. Denna följer verksamheten i dialog med verkställande direktören och ansvara för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden ansvarar också för utvärdering av styrelsens arbete.

På styrelsens agenda finns ett antal väsentliga händelser för verksamheten som behandlas vid varje styrelsesammanträde

  • Ekonomisk rapport: Genomgång av utsänt rapportpaket.
  • Investeringar: Beslut avseende investeringar överstigande 1,0 Mkr baserat på utsänt underlag.
  • Förvärv: Redogörelse för pågående förvärvsdiskussioner samt beslut om förvärv av företag eller verksamhetsgrenar när det är aktuellt
  • Kommunike: I förekommande fall genomgång av förslag till extern rapport för publicering.

Styrelsen erhåller därutöver varje månad en skriftlig rapport om bolagets resultat och ställning. Vidare har verkställande direktören kontinuerlig kontakt med styrelsens ordförande.