Home
 
 
 
 

Investerare

Vi vill ge bra service till våra aktieägare. Här kan du se aktieinformation och finansiella rapporter som hjälp att sätta Cortus Energy AB:s finansiella resultat i perspektiv.

 

Företrädesemission 2017

 

Styrelsen i Cortus Energy AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 april 2017 beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner riktad till bolagets aktieägare. Bolaget har för avsikt att använda emissionslikviden som en del av finansieringen som krävs för att uppföra den första modulära WoodRoll®-anläggningen i industriell skala i Höganäs. Emissionslikviden från teckningsoptionerna som inkommer kring årsskiftet 2017/2018 avses att användas för fortsatt allmänt rörelsekapitalbehov.

 

Den som på avstämningsdagen den 12 maj 2017 är registrerad som aktieägare i Cortus Energy äger rätt att för var tjugonde (20) aktie teckna en (1) unit för 1,60 SEK/unit. En unit består av fyra (4) nyemitterade aktier för 0,40 SEK per aktie, samt en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 6. För varje en (1) innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. Teckning sker under perioden 17 maj–31 maj 2017. Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning av units utan företrädesrätt.

 

Företrädesemissionen och teckningsoptionen kommer vid full teckning/utnyttjande medföra att antalet aktier ökar med 43 193 212 aktier respektive 10 798 393 aktier (totalt 53 991 515 aktier) från 215 966 064 aktier till högst 269 957 579 aktier.

 

För mer information se Informationsmemorandum nedan.

 

Anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tidsperiod som anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter, 17 maj–31 maj 2017. Intresseanmälan att teckna units utan stöd av uniträtter ska göras på ”Anmälningssedel för teckning av units utan företrädesrätt” som ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Partner Fondkommission AB. Anmälningssedeln finns nedan.

 

Anmälningssedel för teckning av units utan företrädesrätt (PDF)

 

Informationsmemorandum (PDF)

 

 

Videopresentationer


Investerarpresentation hos Pro Hearings 2017-05-19 (youtube)

 

Hemma hos: Cortus Energy (youtube)

 

Deklarationsinformation
Fördelning av anskaffningsutgift mellan aktier i Cortus Energy AB och teckningsoptioner avseende företrädesemission (PDF)

Visa alla meddelanden »   RSSSenaste meddelandena

2017-05-10
Offentliggör emissionsmemorandum med anledning av bolagets företrädesemission

2017-05-05
Cortus Energy beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för att finansiera Höganäs-affären i enlighet med tidigare kommunicerad avsikt

Se alla finansiella rapporter »Senaste finansiella rapporter

2017-05-03
Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari — mars 2017

2017-02-03
Bokslutskommuniké för Cortus Energy AB (publ) januari — december 2016

 

 

- Investerare

- Pressreleaser

- Aktieinformation

- Finansiella rapporter

- Bolagsstämma

- Bolagsstyrning

- Insynsförteckning

- Aktieägare

- Prenumerera